Algemene Voorwaarden EBD Solar

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1. EBD Solar.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Jacques Bloemhof 112, 1628VR te Hoorn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 69769214; en handelend onder de naam E Bouman Dienstverlening (EBD), EBD Solar, EBD Recharge, EBD Cleaning.

2. Opdrachtgever: de consument, natuurlijke of rechtspersoon met wie EBD. een (koop)overeenkomst heeft gesloten.
3. Consument: de opdrachtgever in hoedanigheid van natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen EBD en de opdrachtgever tot de koop van het Product en eventuele installatie ervan.
5. Product: Zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

6. Schriftelijk: onder schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden eveneens begrepen, langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.
Wij streven ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór, tijdens de offerte, of bij het sluiten van onze overeenkomsten, bij de opdrachtbevestiging, aan de Opdrachtgever (elektronisch) ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de Opdrachtgever bij ons inzage vragen. Op verzoek van de Opdrachtgever zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegestuurd.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen EBD en de opdrachtgever, waarbij EBD als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Voorwaarden met betrekking tot de levering, betaling en inkoop van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten. Afspraken tussen de wederpartij en ons die afwijken van voorliggende Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien wij deze afspraken schriftelijk hebben bevestigd.
4. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt het bepaalde in de overeenkomst.
5. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
6. De consument die de door EBD geleverde zaken of diensten op enig moment voor zakelijke doeleinden aanwendt, wordt aangemerkt als opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 3 AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld zijn alle aanbiedingen en offertes vrijblijvend.
2. Kennelijke vergissingen en verschrijvingen in het aanbod of de offerte binden EBD niet.

3. De door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Aan de door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens kunnen geen rechten ontleend worden ten opzichte van de opbrengst, rendement en werking van de systemen.

4. Indien aan de opdrachtgever voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.

5. Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.

6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
7. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever ondertekende offerte in het bezit is gesteld van EBD.

ARTIKEL 4 LEVERING

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt dat alle leveringen af magazijn zijn.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt EBD zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.

3. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment dat zaken door of namens de opdrachtgever in ontvangst worden genomen.
4. Indien de zaken door EBD worden bezorgd op de door de opdrachtgever opgegeven locatie, dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat aan alle redelijke voorwaarden voor een verantwoorde en juiste opstelling van de te leveren zaken wordt voldaan.

5. Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds kan de opdrachtgever bij een overschrijding van de levertijd tot 90 dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 90 dagen, dient de opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de opdrachtgever ons een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

6. De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke ondertekende bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van ons is ontvangen, echter niet eerdere dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij moeten worden verwezenlijkt. In het bijzonder wordt een aanbetaling van de factuur vereist conform artikel 7 tenzij anders vermeld.
7. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig de bij ons in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, zijn wij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

ARTIKEL 5 MONTAGE

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de geleverde zaken door EBD. gemonteerd.
2. Indien overeengekomen is dat de montage van de te leveren zaken door EBD en/ of door EBD in te schakel derden wordt verricht, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren zaken en/ of juiste werking daarvan. Voorts dient de opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:

De door EBD tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van opstelling toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien EBD dit noodzakelijk acht dient de opdrachtgever gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. EBD zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen.

De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van de zaken.

De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.

Alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

Voor zover van toepassing: EBD tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.

3. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden en/ of leveranties zodanig en tijdig worden verricht dat de door of vanwege EBD te verrichten werkzaamheden geen vertraging zullen ondervinden. Indien desondanks een dergelijke vertraging optreedt, dient de opdrachtgever EBD hiervan tijdig in kennis te stellen.
4. De opdrachtgever verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.

5. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

Onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen

Werkzaamheden en/of verrichte werkzaamheden zoals metingen e.d.;

Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht

Ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie

Van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

ARTIKEL 6 OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. EBD is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden ontbinding rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:

Na het sluiten van de overeenkomst EBD ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;

De opdrachtgever de verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.

2. Alle in verband met een opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever, daaronder wordt mede begrepen EBD aannemelijk te maken bezettingsverlies.
3. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is EBD gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
4. Voorts is EBD gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door EBD op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
6. Indien EBD de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 7 PRIJZEN EN BETALINGEN

1. EBD is gerechtigd kostprijsverhogende factoren die na totstandkoming van de overeenkomst buiten de macht EBD optreden door te berekenen aan de opdrachtgever. In voorkomende gevallen is de opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van consument en de levering van de zaken en/ of diensten binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt.

2. Indien de overeenkomst uitsluitende betrekking heeft op de levering van zaken is de opdrachtgever verplicht tot vooruitbetaling van 90% van de overeengekomen prijs, tenzij schriftelijk een ander en/of hoger percentage is overeengekomen EBD is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst totdat de hier bedoelde volledige vooruitbetaling is voldaan. Het restant van de betaling dient te worden voldaan binnen 5 dagen nadat de zaken door of namens EBD worden geleverd.

3. Indien de overeenkomst zowel betrekking heeft op de levering van zaken als het verrichten van diensten is de opdrachtgever verplicht tot betaling van 70% van de overeengekomen prijs. Betaling dient te zijn voldaan op het moment dat de zaken door of namens EBD worden geleverd dan wel er in de opdrachtbevestiging als leverdatum is afgesproken, althans voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangevangen. Het restant van de betaling dient te worden voldaan binnen 3 dagen nadat de werkzaamheden deugdelijk zijn opgeleverd. Als dag van oplevering geldt de dag waarop EBD aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn of op de dag dat de opdrachtgever de zaken in gebruik heeft genomen of had kunnen nemen.

4. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
5. Betalingen dienen te geschieden op de door EBD voorgeschreven wijze.

6. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, is hij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtgever 2% per maand verschuldigd over het onbetaalde bedrag dan wel de wettelijke rente verschuldigd indien die hoger is vanaf de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan.
7. Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen, ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is (geweest), komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens hetgeen in de Nederlandse Incassopraktijk gebruikelijk is.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Door of namens EBD geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de opdrachtgever verboden de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te vervreemden, te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

3. De opdrachtgever is verplicht de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust met inachtneming van de redelijke zorgvuldigheidseisen te bewaren en als herkenbaar eigendom van EBD onder zich te houden.
4. De opdrachtgever is verplicht om, ten aanzien van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, EBD onmiddellijk in kennis te stellen van het gegeven:
-Dat de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
-Dat de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd; -Dat op de opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;
Dat enig beslag op de zaken wordt gelegd, waarbij de opdrachtgever de curator of beslag leggende deurwaarder meedeelt dat de zaak eigendom is van EBD.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

6. Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen is EBD zonder enige voorafgaande sommatie en/ of ingebrekestelling gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen en de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever verleent EBD bij voorbaat toestemming, en zal haar alle gelegenheid verschaffen om de zaken zo nodig te verwijderen en terug te halen. Verwijdering en terughalen van de zaken geschiedt voor rekening van de opdrachtgever. EBD is niet gehouden de ten behoeve van de zaken aangebrachte leidingen, appendages en dergelijke te verwijderen en/ of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

ARTIKEL 9 GARANTIE

1. De klant dient uiterlijk waarneembare gebreken of defecten aan de installatie uiterlijk 7 dagen na constatering te melden.
2. Als het systeem een gebrek vertoont dient EBD  verplicht binnen 30 dagen nadat de klant het gebrek heeft gemeld het gebrek of defect te herstellen dan wel een concreet voorstel voor het verhelpen van het gebrek of defect te doen.

3 EBD kan besluiten om het zonnesysteem te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
4. De klant kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:

EBD. tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen.

Deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek/defect

voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen; of

Het systeem zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van hetgeen overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.

5. Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) het PV- systeem leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn. Indien een van de onderdelen van het PV-systeem wordt gerepareerd en/of vervangen accepteert de opdrachtgever dat deze onderdelen van kleur en/of vorm kunnen verschillen van het reeds gemonteerde Product.

6. Garantie strekt zich niet uit tot defecten die het gevolg zijn van brand, blikseminslag, dieren, extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter van > 25 mm en met een gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), contact met chemische gassen of vloeistoffen, gebruik van andere materialen dan geadviseerd door EBD en vormveranderingen van het object waarop het PV-systeem bevestigd is

7. EBD garandeert dat de Zonnepanelen van het PV- systeem vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar na het moment van Installatie.
EBD  garandeert dat de omvormer van het PV-systeem vrij is van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 5 jaar na het moment van Installatie. De garantietermijn voor de Installatie bedraagt één jaar.
8. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.
9. De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/ of niet aan EBD. is toe te rekenen. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, kortsluiting, onjuist gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de zaken – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van EBD zijn uitgevoerd.
10. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. EBD streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van opdrachtgever tot betaling van deze kosten onverlet.
11. Tot 1 jaar na montage worden voorrij- en arbeidskosten door EBD gedragen, mits wederpartij zelf geen veranderingen heeft aangebracht aan het systeem en/of het een zelf aangelegd systeem betreft. Na deze termijn gelden de fabrieksgaranties, en de daarbij geldende vergoedingen, betreffende arbeid voor het repareren/vervangen van het product die de fabrikant biedt. Worden voorrij- en arbeidskosten niet vanuit de fabrikant vergoed dan berekent EBD deze door aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 10 GARANTIE LANGE TERMIJN

1. De door EBD geleverde garantie op zaken is steeds beperkt tot de door de leverancier van zaken verstrekte fabrieksgarantie, welke steeds aan de opdrachtgever wordt overgedragen.

2. De fabrieksgarantie over het vermogen van de PV-panelen die door de fabrikant worden opgegeven, gelden alleen indien het systeem wordt onderhouden conform de voorschriften van de betreffende fabrikant en vrij blijft van schaduw.

3. De levensduur van de (string)omvormer is korter dan van de zonnepanelen. Vervanging van de omvormer is voor eigen rekening van de opdrachtgever en dientengevolge kan de opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen, tenzij garantieverlenging is aangekocht.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. EBD spant zich in de overeenkomst tijdig na te komen, echter betreffen alle door EBD vermelde termijnen nimmer fatale termijnen. Aansprakelijkheid van EBD bestaat niet eerder dan op het moment dat de opdrachtgever EBD schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij EBD een redelijke termijn stelt de overeenkomst alsnog na te komen en nakoming na het verstrijken van de hier bedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2 EBD is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.
3. EBD is niet aansprakelijk voor indirecte schade of vervolgschade, daaronder mede in begrepen eventuele beschrijfschade en winstderving als gevolg van onder andere het niet goed werken van het internetmodem, de elektriciteitsmeter of het elektriciteitsnetwerk.

4. EBD is niet aansprakelijk voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij en/of stagnatie in de uitvoering van een of meer door de wederpartij voor derden uitgevoerde opdrachten, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

5. EBD is niet aansprakelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden indien de opdrachtgever de adviezen en instructies van EBD behoorlijk had opgevolgd, schade die is veroorzaakt doordat EBD gebruik heeft gemaakt van door de opdrachtgever aangeleverde materialen en/ of gehandeld heeft overeenkomstig de aanwijzingen van de opdrachtgever.

6. Voor schade als gevolg van door EBD kosteloos verstrekt advies is zij nimmer aansprakelijk.
7. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel is de aansprakelijkheid van EBD te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan EBD verschuldigd is, of is geweest, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. De opdrachtgever vrijwaart EBD voor schade als gevolg van onjuistheden in de door of namens hem opgegeven informatie en/ of verrichte werkzaamheden, in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, evenals voor gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en gebreken aan zaken waaraan de werkzaamheden worden verricht.
9. De opdrachtgever vrijwaart EBD tegen aanspraken van derden in verband met het monteren, de werking en aanwezigheid van de door of namens EBD geleverde zaken.
10. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van EBD.
11. EBD wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand ingeval de aanpassing van de installatie en/of onderhoud van het PV-systeem niet plaats vond door EBD of een EBD aangewezen installateur.
12. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan fouten op de productbladen die door de fabrikant zijn aangeleverd en die door EBD bij de offerte zijn gevoegd. EBD staat niet in voor de juistheid en volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig EBD of derden.
13. Daarnaast aanvaardt EBD geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website. Op de website geplaatste rekenvoorbeelden dienen slechts als voorbeeld en hieraan kunnen geen garanties of andere rechten worden ontleend.

ARTIKEL 12 INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alle door EBD verstrekte stukken, zoals offertes, adviezen, handleidingen, ontwerpen en overige documentatie zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van EBD worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

2. EBD. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 13 SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van EBD bevoegd van geschillen kennis te nemen.

EBD Solar, EBD Recharge, EBD Cleaning

E Bouman Dienstverlening

Jacques Bloemhof 112 1628VR Hoorn

De Factorij 4G 1689 AL Zwaag

KVK: 69769214

06 137 137 39

info@ebds.nl